Skip links

Gizlilik Politikası

1.Kişisel Verilerin Saklanması ve Silinmesi

Aykasa, kişisel verileri ve işlemleri mevzuatla belirlenen süreler boyunca saklar. Aykasa’nın bu verileri işlerken sunduğu hizmetlere bağlı olarak ticari hayatın uygulamalarına ve uygulamalarına uygun olarak işlenmesini gerektiren saklama süresi. Bu süreden sonra, olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil edebilmek için sadece uygulamada gerekli olan süreler için geçerlidir. Belirtilen sürelerin bitiminden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
2.Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Aykasa tarafından toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel verilerin sahibi olarak siz değerli hizmet alıcılarımız olarak bu başlık altındaki ve/veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınızı bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kullanmak istemeniz halinde; Aydınlatma Metni ve mevzuat veya Aykasa’ya başvurabilirsiniz. Talep halinde, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Aykasa için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret talep edilebilir.

 

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca şunları yapabilirsiniz:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel hakkında bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine ulaşma ve talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde kişisel verilerin düzeltilmesi ve/veya kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
 • Kişisel verilerin resmi istatistiklerle anonim hale getirilerek araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla veya ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi veya suç teşkil etmez.
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamak amacıyla kanunla yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi.
 • Soruşturma, kovuşturma, yargılama veya icra takibi ile ilgili olarak yargı makamları veya icra makamları tarafından kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel verilerin işlenmesi, suçun önlenmesi veya cezai soruşturma için gereklidir.
 • Kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel verilerin işlenmesi, kanunla verilen yetkiye dayalı olarak, yetkili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından denetim veya düzenleyici görevlerin ifası ile disiplin soruşturması veya kovuşturması için gereklidir.
 • Kişisel verilerin işlenmesi, devletin bütçe, vergi ve mali konularda ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gereklidir.

 

3.Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı
Kişisel verileriniz teknik ve idari tedbirler kapsamında titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri ve teknolojik imkanlar dikkate alınarak olası risklere uygun seviyede saklanmaktadır.
Aykasa’ya başvuran kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek için ilgili kişiden bilgi talep edebilir ve başvuruda belirtilen hususları netleştirmek için kişisel veri sahibinin başvurusu hakkında soru sorabilir. Aykasa aşağıdaki durumlarda gerekçesini açıklamak suretiyle başvurucunun başvurusunu reddedebilir,
 • Kişisel verilerin resmi istatistiklerle anonim hale getirilerek araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla veya ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi veya suç teşkil etmez,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamak amacıyla kanunla yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi,
 • Soruşturma, kovuşturma, yargılama veya icra takibine ilişkin olarak yargı mercileri veya icra mercileri tarafından kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin suç işlenmesinin önlenmesi veya cezai soruşturma için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin, kanunun verdiği yetkiye dayanarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından denetim veya düzenleyici görevlerin ifası ile disiplin soruşturması veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin devletin bütçe, vergi ve mali konularda ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibinin talebinin başka kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali,
 • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunmak,
 • İstenen bilgiler herkese açıktır.
🍪 This website uses cookies to improve your web experience.
This site is registered on wpml.org as a development site.